Moseholm•IT  Samhandels- og forretningsbetingelser. 2021-2022


# 1. Indledning

Moseholm•IT har intet salg til private og følgende samhandels- og forretningsbetingelser gælder for al handel mellem Moseholm•IT på den ene side og køber på den anden side (herefter Kunde), medmindre andet er aftalt skriftligt mellem Moseholm•IT og Kunde. Specielle betingelser fra købers side, specificeret i købers ordre, er ikke bindende for Moseholm•IT, med mindre skriftlig accept foreligger.


# 2. Ydelse

• 2.1. Ved ydelser i nærværende Samhandels- og forretningsbetingelser forstås enhver disposition fra Moseholm•IT foretaget for Kunde for hvilken der udløses en betalings-forpligtelse som modydelse hos Kunden.

• 2.2. En ydelse omfatter, men er ikke begrænset til, produktsalg; herunder hardware og/eller software og dertil relaterede tjenester, rådgivning, opdateringer og services som måtte være omfattet af Moseholm•ITs virksomhed.


# 3. Tilbud

• 3.1. Moseholm•IT giver skriftligt eller mundtligt tilbud på basis af Kundens henvendelse, herunder Kundens oplyste behov og evt. specifikationer.

• 3.2 Et af Moseholm•IT til Kunden fremsendt tilbud om levering af Ydelser, er gældende i 14 kalenderdage fra datoen for tilbuddets fremsættelse, hvorefter det automatisk bortfalder. Moseholm•IT kan frit tilbagekalde tilbud, indtil købers skriftlige accept er kommet frem til Moseholm•IT.

• 3.3. Et tilbud jf. 3.1 afgives med forbehold for ændringer som følge af ændret grundlag for levering og/eller fremskaffelse af ydelsen.


# 4. Ordre

• 4.1. Køb er endeligt, når Moseholm•IT har bekræftet ordren derved, at ordre-bekræftelse er fremkommet til køber

• 4.2. Hvis Moseholm•ITs bekræftelse af en ordre ikke stemmer overens med køberens ordre eller Aftalegrundlaget, og køberen ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal køberen meddele det til Moseholm•IT skriftligt senest 5 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er køberen bundet af ordrebekræftelsen.


# 5. Leveringstid, forsinkelse og force majeure

• 5.1. De i tilbud og ordrebekræftelse opgivne leveringstider overholdes så vidt muligt. Moseholm•IT påtager sig intet ansvar for følgerne af en evt. forsinkelse, og en sådan giver ikke køber ret til at hæve købet, hvis levering finder sted inden 4 uger efter den fastsatte leveringstid. Moseholm•IT er heller ikke ansvarlig for følgerne af en forsinkelse, selvom denne skyldes grov eller simpel uagtsomhed, og selvom forsinkelsen strækker sig ud over den fastsatte leveringstid med tillæg af ovennævnte antal uger.

• 5.2. Moseholm•IT er berettiget til med frigørende virkning at annullere en ordre, eller udskyde en levering helt eller delvist ved forhold, som skyldes force majeure, dvs., forhold, hvis opståen Moseholm•IT ikke har haft forudgående kendskab til og ej heller med rimelige bestræbelser kan afværge eller forhindre, som f.eks. strejke, lock-out, krig og krigsførelse samt anden force majeure .


# 6. Risikoens overgang

• 6.1. Risikoens overgang for en ydelse sker ved overdragelse til fragtmand eller direkte overdragelse til Kunden, det være sig på bestemmelsesstedet, på Moseholm•ITs adresse eller på et af Moseholm•IT eller Kunden anvist sted.


# 7. Garanti og reklamation

• 7.1. For de ydelser, til hvilke der er forbundet en produktgaranti, yder Moseholm•IT udelukkende den garanti og/eller service, som producent eller leverandør tilbyder Moseholm•IT.

• 7.2. En reklamation af mangler på en ydelse skal fremsættes skriftligt inden 7 kalenderdage fra modtagelsen. For så vidt angår fejl og mangler, som Kunden ikke umiddelbart kan konstatere ved anvendelse af sædvanlig agtpågivenhed, udvides reklamationsfristen til 3 måneder.

• 7.3. Moseholm•IT fraskriver sig ethvert ansvar for fejl og mangler, som ikke er reklameret rettidigt jf. 7.2.

• 7.4. Såfremt en undersøgelse viser, at det leverede produkt er mangelfuldt pga. fabrikation, konstruktion eller materialefejl, erstattes købers omkostninger ved demontage og nymontage ikke ligeledes erstattes ikke om- gen- eller ny installation og konfiguration af software.

• 7.5 Kunden er forpligtet til at begrænse eventuelle tab, som Kunden måtte kunne lide som følge af eventuelle mangler.


# 8. Priser og betalingsbetingelser

• 8.1. Alle angivne priser er ekskl. moms og andre eventuelle afgifter med mindre andet er angivet.

• 8.2. Kunden betaler fragt fra leveringsstedet med mindre andet er angivet.

• 8.3. Enhver ydelse faktureres ved fremsendelse eller præstation, jf. dog 8.4 og 8.5.

• 8.4. Konsulentydelser såvel online / ved fjernopkobling eller som onsite, faktureres pr. påbegyndt halve time efter endelig levering af ydelsen i overensstemmelse med den til enhver tid gældende timepris.

• 8.5 Kørsel til Kundens adresse og/eller en af denne anviste adresse, faktureres til en fastsat timepris + Statens højeste takst pr. kørte km. samt direkte ekstraomkostninger som bro eller færge.

• 8.6 Udgifter til rejser, overnatning, ophold og forplejning i øvrigt i forbindelse med levering af Ydelserne vil blive faktureret på baggrund af Moseholm•ITs faktiske afholdte omkostninger.

• 8.7. Ydelser med aftalt fast pris og eller abonnements tjenester, herunder software licenser / på abonnement faktureres forud.

• 8.8. Betalingsbetingelserne er 8 dage fra fakturadato med mindre andet er aftalt og vil fremgå af fakturaen på ydelsen.

• 8.9. Køber er ikke berettiget til at tilbageholde betalinger på grund af eventuelle modkrav, som Moseholm•IT ikke har anerkendt.

• 8.10. Ved manglende betaling eller ikke rettidig betaling forbeholder Moseholm•IT sig rettentil at opkræve rykkergebyr(er) samt morarenter i overensstemmelse med den til enhver tidgældende lovgivning herom.

• 8.11. Såfremt køber ikke overholder fastlagte betalingsterminer, er Moseholm•IT ikke forpligtet til yderligere levering/udførelse af arbejde, og Moseholm•IT er endvidere berettiget til at ophæve eller kræve forudbetaling, og/eller gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

• 8.12. Dersom varer, der ifølge aftale eller kontrakt skal leveres til bestemt tid, ikke rettidigt aftages, er købesummen forfalden til betaling, når leverancen meldes færdig til levering. Varer, som ikke rettidigt aftages og betales af køber, kan Moseholm•IT efter valg lade bortsælge for købers regning efter advis til køber, eller oplægge varerne for købers regning, således at køber skal betale de med oplagringen forbundne omkostninger samt rentegebyr som forannævnt, indtil betaling. Ved oplagring henligger varerne for købers risiko.


# 9. Ejendomsforbehold

• 9.1. Det leverede forbliver Moseholm•ITs ejendom, indtil betaling er lagt fuldt ud.


# 10. Mangelbeføjelser

• 10.1. Moseholm•IT vælger afhjælpningsmåden i forbindelse med en reklamation jf. # 7; være sig omlevering, reparation eller tilbagebetaling af købesummen mod returnering af ydelsen, alt til fuld og endelig afgørelse.

• 10.2. Vælger Moseholm•IT at tilbagebetale købesummen jf. 10.1, forbeholder Moseholm•IT sig retten til at afskrive købesummen et efter ydelsens brug hos Kunden passende beløb. Moseholm•IT er under ingen omstændigheder forpligtiget til at betale et højere beløb end den betalte købesum for ydelsen.

• 10.3. Forøges Moseholm•ITs omkostninger i forbindelse med levering af en ydelse og i forhold til den oprindelig aftalte pris grundet forhold, som kan henføres til Kunden, kan Moseholm•IT kræve godtgørelse herfor.


# 11. Produktansvar

• 11.1 Parterne ifalder erstatningsansvar i henhold til dansk rets almindelige regler med de i disse Generelle Vilkår angivne ansvarsbegrænsninger og -fraskrivelser.

• 11.2 Ingen af Parterne er berettiget til at kræve erstatning for indirekte tab eller følgeskader, hvilket gælder uanset om det er Moseholm•IT, Kunden eller en tredjemand, som lider disse indirekte tab eller følgeskader. Tab af forretningsmuligheder, tab af fortjeneste, tab af goodwill, tab af data, herunder tab i forbindelse med genskabelse af data, tab af renter og bod betalt af/til tredjemand skal altid betragtes som indirekte tab/følgeskader. Kundens manglende betaling af vederlag anses dog altid som et erstatningsberettiget og direkte tab.

• 11.3. Moseholm•IT er alene ansvarlig for skade forvoldt på person og ting af Moseholm•ITs ydelser under den forudsætning, at skaden er forvoldt udelukkende under udøvelse af Moseholm•IT i forbindelse med en ydelse og/eller ved præstation heraf.

• 11.4. Moseholm•IT fraskriver sig ansvar for krav, som er opstået i forbindelse med forhold, som skyldes Kundens forsømmelighed og/eller uagtsomhed, herunder undladelse af opfyldelse af forpligtelser jf. forskrifter, brugsanvisninger og/eller vejledninger.

• 11.5. Moseholm•ITs erstatningsansvar ved såvel simpel som grov uagtsomhed er beløbsbegrænset til det beløb som dækkes af Moseholm•ITs ansvarsforsikring.

• 11.6. I den udstrækning, Moseholm•IT måtte blive pålagt erstatningsansvar overfor tredjemand, er køberen forpligtet til at holde Moseholm•IT skadesløs. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. Moseholm•IT og køberen er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller vold-giftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af materiellet. Moseholm•IT er aldrig ansvarlig for skader, der opstår i forbindelse med levering af immaterielle ydelser (f.eks. service, tjenesteydelser, arbejdsydelser eller lignende).


# 12 Overdragelse

• 12.1 Hverken Moseholm•IT eller Kunden er berettiget til at overdrage rettigheder og/eller forpligtelser til tredjemand uden den anden Parts forudgående skriftlige samtykke. Uanset det foranstående er Moseholm•IT dog berettiget til uden Kundens samtykke helt eller delvist at overdrage rettigheder og/eller forpligtelser til tredjemand, som køber alle eller væsentlige dele af Moseholm•IT i forbindelse med en hel eller delvis overtagelse af Moseholm•IT.


# 13 Underleverandører

• 13.1 Leverandøren er til enhver tid berettiget til at anvende underleverandører i forbindelse med levering af Ydelserne. Med de begrænsninger der følger af disse Samhandels- og forretningsbetingelser er Moseholm•IT ansvarlig for sine under-leverandører på samme vilkår, som hvis Moseholm•IT havde leveret Ydelserne selv.


# 14 Opsigelse af aftaler

• 14.1 Aftaler indgået mellem Moseholm•IT og Kunden forbliver i kraft, indtil de opsiges eller ophæves af Moseholm•IT eller Kunden i overensstemmelse med bestemmelserne. Uden opsigelse genfaktureres aftalen automatisk for den på aftalen valgte periode. Aftalen genfaktureres først efter opsigelsesfristen er udløbet.

• 14.2 Aftaler mellem Moseholm•IT og Kunden kan opsiges af Moseholm•IT med 30 dages skriftligt varsel og af Kunden med 90 dages skriftligt varsel.

• 14.3 Kunden skal betale alle vederlag for Ydelser, der er leveret, og udgifter, der er påløbet i henhold til en aftale med Moseholm•IT, frem til den opsagte aftales ophør og uanset årsagen til ophør.

• 14.4 En Part kan ophæve en aftale, som følge af den anden Parts væsentlig misligholdelse, hvis en sådan væsentlig misligholdelse ikke er afhjulpet inden for 30 dage efter påkrav herom fra den ikke-misligholdende Part. Kundens forsinkede betaling med mere end 10 dage efter forfaldsdato i henhold til faktura udgør til enhver tid en væsentlig misligholdelse, der berettiger Moseholm•IT til at ophæve aftalen.


# 15 Fortrolighed

• 15.1 Moseholm•IT, er forpligtet til at behandle modtagne oplysninger som fortrolige og må ikke uden Kundens forudgående skriftlige samtykke bruge sådanne oplysninger til andre formål end i forbindelse med levering af Ydelserne. Moseholm•IT må ikke videregive fortrolige oplysninger, som denne har modtaget, til andre juridiske eller fysiske personer end Moseholm•ITs medarbejdere, konsulenter, rådgivere, repræsentanter eller underleverandører, som er involveret i leveringen af Ydelserne.

• 15.2 Moseholm•IT og Kunden er forpligtiget til at overholde den til enhver tid gældende lovgivning for datasikkerhed.

• 15.3 Såfremt der er mistanke om brud på datasikkerhed og eller misbrug af kodeord og / eller kontooplysninger skal dette straks meddeles Moseholm•IT. Moseholm•IT er ligeledes forpligtiget til at informere Kunden såfremt der opstår brud på datasikkerheden.

• 15.4 Opsigelse eller ophævelse af aftale berører ikke de nævnte fortroligheds-forpligtelse.


# 16 Skriftlig korrespondance

• 16.1. Al skriftlig korrespondance herunder accept af skriftlige tilbud, indsigelser og opsigelser skal ske via e-mail.


# 17 Tvister

• 17.1 Enhver tvist mellem Kunden og Moseholm•IT skal såfremt dette er muligt forelægges disses respektive ansvarlige og søges løst i fællesskab. En tvist der ikke kan løses i fællesskab skal indbringes for og afgøres af byretten i Odense.


# 18 Ændring af vilkår.

• 18.1 Alle Samhandels- og forretningsbetingelser kan af Moseholm•IT ændres med 30 dages varsel.

• 18.2 Moseholm•IT forbeholder sig ret til at ændre Samhandels- og forretnings-betingelser med øjeblikkelig virkning, såfremt ændringen skyldes forhold, som Moseholm•IT ikke har indflydelse på, eksempelvis lovgivningsmæssige ændringer.


# 19 Rettigheder.

• 19.1 Alt materiale og information som tilhører Moseholm•IT må kun bruges eller kopieres med skriftlig tilladelse fra Moseholm•IT samt mod udtrykkelig kilde-henvisning.

• 19.2 Rettigheder til al kode / software udviklet af Moseholm•IT eller dennes underleverandør tilhører Moseholm•IT med mindre andet er aftalt.

• 19.3 Tilretninger i Kundes IT Systemer tilhører Kunden med mindre andet er aftalt.

MOSEHOLM•IT by Christian Fabricius

Skovvangsvej 8 - 5550 Langeskov - Phone: +45 53543909 - Mail: info@moseholm.it - CVR 3272 6941